Documentació per a viatjar

Sobre la documentació

Foto Baleària

Documentació necessària per acreditar la identitat

Tant en la facturació com en l'embarcament, has d'acreditar la teva identitat amb el DNI, passaport o carnet d'identitat del teu país d'origen. El document ha de ser original i estar en vigor (si està caducat, has d'acompanyar-ho de la fotocòpia del resguard de renovació vigent).

D'acord amb la normativa vigent, els menors han d'identificar-se mitjançant el DNI o, en cas de menors de 14 anys que no disposin de DNI, el Llibre de Família o el Certificat del Registre Civil. Els menors de 14 anys hauran de viatjar sempre acompanyats, en aquest cas, si l'acompanyant no és algun dels seus progenitors o el seu tutor legal, serà imprescindible la presentació d'un consentiment del mateix, acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI i del Llibre de Família, on constin el menor i el progenitor que autoritza o del Certificat del Registre Civil.

Baleària, amb la finalitat de seguir complint els seus objectius de puntualitat, agraeix als seus passatgers que portin la documentació necessària en el moment de la facturació i l'embarcament, de manera que el tràmit es dugui a terme de forma àgil i ràpida.

Documentació resident a les Illes Balears, Ceuta o Melilla comunitaris

El sistema de reserves de Baleària està integrat en el sistema telemàtic SARA del Ministerio de Fomento, que permet comprovar si com a resident comunitari a Balears, Ceuta o Melilla compleixes amb els requisits per obtenir la bonificació per residència. Si la comprovació és positiva, pots fer la facturació en línia i només has de mostrar en l'embarcament un document identificatiu original i en vigor: DNI (ciutadans espanyols excepte menors de 14 anys) o DNI / Passaport (ciutadans estrangers). Els menors d'un any residents no necessiten presentar el certificat de residència.

Si la comprovació és negativa, d'acord amb el RD 1/2014, has de treure la targeta d'embarcament a la taquilla presentant un certificat de residència original i en vigor segons el model de l'Annex I del RD 1316/2001, modificat pel RD 1340/2007 *. A més, has de presentar un document identificatiu original i en vigor: DNI (ciutadans espanyols excepte menors de 14 anys) o DNI / Passaport (ciutadans estrangers).

Els menors de 14 anys que no tinguin DNI han d'aportar sempre el certificat.
Baleària et recomana que portis el certificat de residència si mai has comprovat la teva residència telemàticament, si has canviat recentment de residència o que en ocasions anteriors has obtingut una resposta negativa a la comprovació.

* Et recordem que s'ha de presentar un document per cada bitllet. D'acord amb la informació facilitada per la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, les companyies navilieres "han de guardar i custodiar còpies de la documentació acreditativa de residència", per la qual cosa et demanem que a més de mostrar el document ens permetis fotocopiar o digitalitzar (un tràmit que s'agilitza si aportes el teu una còpia del document).

Documentació residents a les Illes Balears, Ceuta o Melilla no comunitaris

Si ets resident no comunitari necessites aportar la següent documentació:

Resident no comunitari de llarga durada o permanent:

- Certificat de residència (Annex I del Reial decret 1316/2001, modificat pel Reial decret 1340/2007) en vigor emès per l'ajuntament.

- Permís de residència en vigor

Ciutadà nacional de tercers països amb familiars residents segons es recull en el Reial decret 240/2007

- Certificat de residència en vigor emès per l'ajuntament

- Fotocòpia de la targeta de règim comunitari en vigor emès pel Ministeri de l'Interior denominat Familiar comunitari, en el dors del qual figuren les dades del familiar al que està vinculat i al qual ha de ser resident membre de la U.E.

Documentació residents a Formentera extracomunitaris en la línia Eivissa-Formentera

Si ets resident a Formentera extracomunitari que compleixes amb les condicions de l'apartat anterior obtindràs la bonificació del 89% a la línia Eivissa-Formentera.

Els residents a Formentera extracomunitaris que NO compleixin les condicions de l'apartat ‘Documentació residents extracomunitaris’ obtindran la bonificació del 50%, i hauran de presentar la següent documentació:

Si a la Targeta de Residència Estranger CONSTA el domicili a Formentera:

- Fotocòpia del NIE / Permís de Residència EN VIGOR

Si a la Targeta de Residència Estranger NO CONSTA el domicili a Formentera:

- Certificat d'Empadronament emès pel Consell de Formentera. Fotocòpia del NIE / Permís de Residència / DNI estranger o passaport EN VIGOR.

Documentació Família Nombrosa

Si ets família nombrosa de categoria general, tens un 20% de bonificació sobre la tarifa, mentre que si ets família nombrosa de categoria especial el descompte és del 50%. El descompte de família nombrosa no s'aplica a famílies estrangeres. Aquesta bonificació s'aplica a totes les acomodacions disponibles.

Has de presentar dos documents. En primer lloc, el Títol de Família Nombrosa (emès per una administració espanyola) o el carnet individual de cada passatger; en tots dos casos la documentació ha de ser original i estar en vigor. A més, has de presentar fotocòpies de les pàgines del Títol de Família Nombrosa on constin les següents dades (que han de ser llegibles): categoria del títol, nom del passatger, i vigència i caducitat.

D'altra banda, com tots els passatgers, has d'acreditar la teva identitat amb el DNI, passaport, carnet d'identitat del teu país d'origen o permís de conduir. El document ha de ser original i estar en vigor (si està caducat, has d'acompanyar-ho de la fotocòpia del resguard de renovació vigent).

Documentació per viatjar al Marroc

Per viatjar al Marroc, com a norma general, és necessari presentar el passaport i, en alguns casos, els ciutadans de certs països han d'obtenir un visat.

Passaport

Els ciutadans de tots els països han de presentar el passaport per entrar al Marroc.

Visats

Consultar el llistat de països que no requereixen visat.

Per obtenir el visat s'ha d'acudir a les respectives ambaixades o consolats del Marroc. La documentació per obtenir el visat és:

  • Sol•licitud de visat (DV32)
  • 3 fotografies
  • Passaport, amb una vigència mínima de 3 mesos
  • 1 fotocòpia del passaport
  • 1 fotocòpia de la residència
  • Reserva del bitllet d'anada i tornada
  • Reserva d'hotel o certificat d'una agència de viatges o una invitació

Països els ciutadans dels quals NO necessiten visat per viatjar al Regne del Marroc:

Alemania 
Andorra
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahreïn
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Chipre
Corea del Sur
Costa de Marfil
Croacia
Dinamarca
España
Estonia
EAU
EUA
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Filipinas
Francia
Grecia
Guinea
Holanda
Honk-Kong
Hungría
Indonesia
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Kuwait
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malí
Malta
México
Mónaco
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Omán
Polonia
Portugal 
Perú
Puerto Rico
Qatar
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Senegal
Singapur
Suecia
Suiza
Túnez
Turquía
Venezuela


Baleària no es fa responsable de la no acceptació de passatgers per part de les autoritats competents. Per a més informació, posar-se en contacte amb l'ambaixada o consolats del Regne del Marroc. Els ciutadans nacionals dels països membres de la Unió Europea poden presentar el DNI i no el passaport en determinades situacions. Data de l'última actualització del llistat: Gener 2008.

Documentació per viatjar a Algèria

Per viatjar a Algèria, per norma general, és necessari presentar el passaport i un visat segons el tipus de viatge a realitzar així com comptar amb un bitllet d'anada i un altre de tornada. Tots els països han de presentar visat excepte la majoria dels països àrabs. (Consulti amb la seva ambaixada o consolat d'Algèria més proper).

Passaport
Els ciutadans de tots els països han de presentar el passaport amb una validesa superior a sis mesos per entrar a Algèria.

Visats
Per obtenir el visat s'ha d'acudir a les respectives ambaixades o consolats d'Algèria als respectius països d'origen. La documentació per obtenir el visat és:
-    El formulari de sol·licitud de visat deguda i llegiblement emplenat i signat en dos exemplars.
-    Dues fotografies d'identitat, recents i del mateix tiratge.
-    Un segur de viatge vàlid per a tota la durada de l'estada a Algèria
-    La targeta de residència amb fotocòpia per als residents estrangers
-    El pagament dels drets de cancelleria els imports de la qual es fixen segons la durada de l'estada i la nacionalitat del sol·licitant es realitzen en efectiu. No admeten cap pagament bancari o per gir postal.

S'ha de tenir en compte que el lliurament de les sol·licituds de visat ha de fer-se personalment o a través de missatgeria en la finestreta de visats de l'Ambaixada o Consolat.

*Nota informativa
Els ciutadans espanyols hauran d'abonar un import de 60€ per a un visat de durada inferior o igual a noranta dies, i un import de 100€ per a un visat de durada superior als noranta dies. La documentació a dalt esmentada ha d'anar acompanyada d'una altra documentació, segons el tipus de visat sol·licitat ja sigui diplomàtic o de servei, negocis, treball, treball temporal, premsa, turisme, familiar, cultural, d'estudis o de trànsit.

Baleària no es fa responsable de la no acceptació de passatgers per part de qualsevol Estat Sobirà. La present recomanació manca d'efecte vinculant algun i opera com a mer avís o consell. La naviliera no resultarà responsable de cap manera ni per cap concepte dels danys o perjudicis que, tant per l'observança com per desconeixement o no atenció de la recomanació, poguessin ocasionar-se a persones o béns, no considerant aquesta recomanació títol que empari reclamació alguna en tal sentit.

Documentació altres descomptes

  • Amb el Carnet Jove podràs gaudir d'un 20% de descompte a la butaca Estàndard (només en la tarifa del passatger, no del vehicle). 
  • Si tens més de 60 anys podràs gaudir d'un 20% de descompte en la butaca Estàndard (només en la tarifa del passatger, no del vehicle). 
  • Amb la teu cupó Eurail/Interail podràs gaudir d'un 20% de descompte sobre la tarifa oficial de passatger.

Aquests descomptes no es poden acumular amb descomptes d'antelació ni ofertes. Recorda que per obtenir el descompte corresponent hauràs d'indicar-ho en fer la reserva, i que per obtenir la targeta d'embarcament hauràs de fer-ho a les taquilles (no és possible facturar online), on hauràs de mostrar l'acreditació que pertoca al descompte que sol•licitis (Carnet Jove, DNI acreditant que ets major de 60 anys o la teva passada Eurail/Interail.)