Condiciones generales - Legal - CA

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB BALEARIA.COM

Títol I “Generalitats i acceptació de les condicions generals d’ús del portal”

1. ASPECTES GENERALS

El propietari d’aquest lloc web és BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A., CIF A53293213, una societat espanyola inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant en el volum 2.133 del llibre o Foli 143, Secció 8, Full A-48549. BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA, té la seva seu a Estació Marítima S/N - 03700 Dénia, Alacant. En fer ús d’aquest lloc web acceptes l’ús d’aquestes Condicions d’ús.

BALEÀRIA informa que no es farà responsable de les condicions de venda de bitllets fets en dírhams, ja que aquesta es fa a través de la mercantil EUROMAROC DETROIT SARL.

2. ÚS PERMÈS

El material, el contingut i els serveis d’aquest lloc web tenen una finalitat merament personal i en cap cas comercial. Queda prohibit l’ús de qualsevol sistema automatitzat o programari per extreure dades d’aquest lloc web amb finalitats comercials. Ens reservem el dret a iniciar les accions que creguem oportunes davant de qualsevol ús no autoritzat d’aquest lloc web sense avisar prèviament. Aquestes accions poden incloure, entre d’altres, la cancel·lació de la teva reserva, la denegació de l’accés al nostre lloc web o l’inici d’un procés judicial.

3. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Aquest lloc web pot incloure enllaços o referències a altres llocs web. BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA, no assumeix cap mena de responsabilitat ni respon de cap manera pel contingut, la publicitat o els productes disponibles en aquests llocs. Tret que s’indiqui el contrari, BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA, no avala els productes ni els serveis que s’ofereixin en aquests llocs.

4. RESPONSABILITAT LIMITADA

Aquest lloc web es proporciona “tal com és”. BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA, duu a terme tots els esforços raonables perquè la informació que apareix en aquest lloc web sigui precisa i estigui actualitzada, a més a més de garantir un servei ràpid i de confiança. BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA, no assumeix cap mena de responsabilitat derivada de les pèrdues o dels danys que es puguin produir arran de l’ús d’aquest lloc web o qualsevol altre lloc web al qual s’adreci l’usuari des d’aquest lloc. BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA, tampoc no assumeix cap responsabilitat per cap pèrdua ni dany derivats de l’ús de la informació presentada en aquest lloc web o qualsevol altre lloc web al qual s’adreci l’usuari des d’aquest lloc.

5. CANVIS EN AQUEST LLOC WEB

Ens reservem el dret a fer millores o modificacions que afectin la informació, els serveis, els productes i altres continguts que apareguin en aquest lloc web quan considerem oportú i sense avisar prèviament.

6. CANVIS EN LES CONDICIONS D’ÚS

Ens reservem el dret a canviar, modificar, adaptar, afegir o eliminar parts d’aquestes Condicions d’ús quan ho considerem oportú i sense avisar prèviament. L’ús continuat del lloc web implica la teva acceptació d’aquests canvis en les Condicions d’ús.

Títol II “Condicions generals d’ús del portal”

Aquestes Condicions Generals s’aplicaran tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació que es fa a través del Web com a la prestació dels serveis oferts al Web, de manera que aquestes regiran en tot moment tant per a la simple navegació pel Web com per a l’adquisició de béns o a la prestació de serveis en el marc del Web, si bé aquestes últimes activitats se sotmetran, addicionalment, tant a aquestes Condicions Generals d’Ús com a les condicions generals de contractació aplicables, i les condicions particulars que, si escau, poguessin existir.

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.1. D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, se l’informa que les seves dades seran tractades per BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA (d’ara endavant, “BALEÀRIA”), com a responsable d’aquestes dades. La finalitat del tractament és per a la gestió de les reserves del viatge sol·licitat, així com per a les reserves futures. Aquest tractament es troba legitimat per l’execució d’un contracte de transport. Les dades recollides podran ser cedides a Administracions Públiques i Forces de Seguretat de l’Estat, sempre de forma justificada i acotada a la finalitat definida prèviament, dins de la prestació de productes o serveis acordada. Les dades recollides es conservaran mentre n’hi hagi un interès mutu, així com sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent. En cas de no facilitar les dades sol·licitades, BALEÀRIA no podrà gestionar el viatge que sol·licita. En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es.

1.2. L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recollides durant la navegació pel Web, o proporcionades mitjançant qualsevol formulari, així com les derivades de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal indicat a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, i a cada lloc del Web en el qual se sol·licitin aquestes dades, l’Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hiperenllaç, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el mateix formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades excepte la realització de reserves, en aquest cas BALEÀRIA informa l’Usuari, des d’aquest moment, que no es considerarà de caràcter voluntari, per la qual cosa serà necessària la seva inclusió per a la formalització de la prestació dels serveis, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per fer el pagament, ja que aquestes dades són necessàries per a la formalització i prestació dels diferents serveis oferts al Web.

1.3. L’Usuari podrà exercir, en relació amb les dades recollides en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts a la Llei orgànica 3/2018, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets a què es fa referència al paràgraf precedent, podrà exercir-los l’Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada enviada a l’adreça següent: BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA, Departament de Màrqueting, Estació Marítima s/n 03700 Dénia (Alacant) o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça [email protected]

1.4. BALEÀRIA informa que, per a l’accés per part de l’usuari a alguna part dels continguts o serveis oferts al Web, pot ser necessari que aquest hagi d’emplenar els formularis d’alta, o similars, en els quals se li sol·liciti, a l’usuari, la introducció de dades de caràcter personal. De la mateixa manera, és possible que BALEÀRIA, amb l’ànim de millorar els seus serveis, activi programes de galetes (“cookies”) mitjançant les quals s’obtinguin dades de l’usuari.

Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador que faci servir cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament llegirà el servidor que la va implementar. Les galetes tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap galeta no permet que pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap galeta no pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada d’un usuari formi part de l’arxiu de la galeta és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no vulguin rebre galetes o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador perquè així sigui.

1.5. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’Usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer indicat anteriorment a BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA, amb la finalitat que pugui tractar les seves dades de caràcter personal per fer-li arribar ofertes i missatges publicitaris per qualsevol sistema, en relació amb els seus productes i serveis. S’informa l’Usuari que aquesta cessió tindrà lloc en l’acte de recollida de les dades personals. En relació amb les dades personals aportades, l’Usuari té els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els quals podrà fer efectius davant el titular del fitxer o qualsevol dels cessionaris de manera prevista a l’apartat 1.3 anterior.

1.6. En la utilització de les dades incloses en el fitxer, BALEÀRIA es compromet a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de desar-les i adaptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.

1.7. Pel que fa al servei de recollida i tractament de currículums que ofereix al Web, l’informem que la remissió d’aquests per la seva banda en suposa la seva autorització i el consentiment exprés a BALEÀRIA per a la utilització de les dades que aporti o pugui aportar en el futur, per al seu tractament amb l’únic i exclusiu objecte de considerar aquestes dades per a qualsevol procés de selecció de personal i candidats que pugui requerir.

BALEÀRIA garanteix el secret i confidencialitat d’aquestes dades, en els mateixos termes que es preveuen en aquesta condició; de la mateixa manera, també s’hi aplica el que es preveu en aquesta condició pel que fa als usos i les finalitats de les dades i l’exercici dels drets dels seus titulars.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. Tots els continguts que es mostren al Web i, especialment, els dissenys, els textos, els gràfics, els logos, les icones, els botons, el programari, els noms comercials, les marques, els dibuixos o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de BALEÀRIA o de tercers titulars d’aquestes que han autoritzat degudament la seva inclusió al Web.

2.2.En cap cas no s’entendrà que es concedeix cap mena de llicència o que es fa cap renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es concedeix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia expressa de BALEÀRIA o dels titulars corresponents.

3. RESPONSABILITAT DE BALEÀRIA

3.1. BALEÀRIA només respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir conseqüència de l’ús del Web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d’aquesta companyia.

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús del Web, així com la prestació dels serveis que s’hi ofereixen es fa sota el seu risc absolut i la seva completa responsabilitat.

3.2. BALEÀRIA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu: (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a BALEÀRIA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (ii) Endarreriments o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de les Reserves i que no siguin atribuïbles a BALEÀRIA; (iv) Les divergències de la informació, documentació o altre contingut del Web que es poguessin donar entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a BALEÀRIA, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

3.3. BALEÀRIA no controla, amb caràcter general, l’ús que els Usuaris fan del Web. Especialment, BALEÀRIA no garanteix sota cap extrem que els Usuaris facin servir el Web de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin d’una manera diligent i prudent.

3.4. Dins del lloc web es poden realitzar enllaços (“links”) a altres webs respecte dels quals Baleària no té control i del contingut de les quals no es fa responsable. De la mateixa manera, Baleària no serà responsable de la disponibilitat tècnica de les pàgines web a les quals l’usuari accedeixi a través del seu lloc web. L’usuari assumeix, sota la seva exclusiva responsabilitat, els danys o perjudicis que, si escau, poguessin derivar-se de l’accés a aquests continguts, així com de qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtingut a través de l’ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar aquest material.

De la mateixa manera, Baleària no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’altres usuaris, o de tercers, inclosos els drets de Copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS DE L’USUARI

4.1. Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment d’aquestes Condicions Generals d’Ús, si escau les Condicions Particulars que hi fossin aplicables, així com complir els advertiments especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes Condicions o al Web i obrar sempre d’acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, tot fent servir la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, abstenint-se de fer ús del Web de qualsevol forma que en pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal, els béns o drets de BALEÀRIA, els seus proveïdors, la resta dels Usuaris o en general de qualsevol tercer.

4.2. Concretament, i sense que això no impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general d’acord amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en l’ús del Web, així com en la prestació dels serveis a: (i) si s’hi registra, l’Usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-les actualitzades; (ii) no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que, d’alguna manera, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent; (iii) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Web, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de BALEÀRIA, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de BALEÀRIA o, en general, de qualsevol tercer, o que, de qualsevol altra manera, sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal; (iv) a custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que BALEÀRIA faciliti als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts al Web, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni a permetre’n l’accés a tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a comunicar a BALEÀRIA, al més ràpidament possible, la seva pèrdua o robatori, així com qualsevol risc d’accés al “Nom d’Usuari” o a la “Contrasenya” per un tercer; (v) no fer activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) no fer servir identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en l’ús del Web o en l’ús de qualsevol dels serveis del Web, inclosa la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma; (vii) no destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de BALEÀRIA, els seus proveïdors o tercers; (viii) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni, en general, cap contingut del qual tingués, d’acord amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició d’un tercer.

Les comunicacions de BALEÀRIA a l’Usuari es faran d’acord amb les dades que aquest hagi aportat en registrar-se al Web.

L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb l’ús del Web, o la contractació dels serveis que s’hi ofereixen, l’ús del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR

5.1. Aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en tot el que no es disposi en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Títol III “Condicions per a la prestació de serveis entre BALEÀRIA i els usuaris”

1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

1.1. Aquestes condicions generals de contractació juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, SA, amb domicili a Estació Marítima s/n 03700 Dénia (Alacant) amb CIF A53293213 (d’ara endavant “BALEÀRIA”) i els tercers (d’ara endavant “Usuaris”) que contractin la prestació dels serveis o productes oferts a través del Web.

1.2. Aquestes Condicions Generals s’han elaborat d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, la Llei 7/1998, sobre condicions generals de contractació, el Reial decret 1906/1999, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, la Llei 7/1996, d’ordenació del comerç minorista, el Reial decret llei 14/1999, regulador de la signatura electrònica i les disposicions legals que hi siguin d’aplicació.

1.3. Per l’ús o la prestació de qualssevol dels serveis del Web, suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d’Ús del Web així com, si escau, de les Condicions Particulars que, si escau regeixin l’adquisició.

1.4. BALEÀRIA informa que els tràmits per fer l’adquisició de béns o obtenir la prestació dels serveis oferts són els que es descriuen en aquestes Condicions Generals, així com els altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’Usuari declara que coneix i que accepta aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Web.

1.5. Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per BALEÀRIA de manera que l’Usuari podrà, prèvia sol·licitud feta per escrit o per correu electrònic, sol·licitar informació referent a les operacions fetes per ell dins dels 6 mesos anteriors. Qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació s’haurà de fer segons les indicacions incloses al Web.

1.6. Els usuaris que contractin serveis a través del lloc web de BALEÀRIA manifesten que són majors d’edat (18 anys). En cas de contractació per part de menors d’edat, serà necessària l’autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat.

2. CONTRACTE DE TRANSPORT

2.1 Els passatgers sense vehicle s’hauran de presentar a l’embarcament amb una antelació mínima abans de la sortida del vaixell; aquest temps varia segons la ruta; pot consultar els temps d'antelació a la taula inferior. Si no disposa de les targetes d’embarcament amb anterioritat, dins d’aquests límits, la Companyia es reserva el dret de disposar lliurement de la plaça assignada al passatger o vehicle.

RUTA AMB VEHICLE PASSATGE SENSE VEHICLE
Eivissa - Formentera 30 min. abans 15 min. abans
Ceuta - Algesires 60 min. abans 30 min. abans
Algesires - Tànger Med 2 h abans 60 min. abans
Seta - Nador 5 h abans

5 h abans

Almeria - Nador 5 h abans 5 h abans
València - Mostaganem 5 h abans 5 h abans
RESTA DE RUTES 90 min. abans 60 min. abans

Taula. Antelació mínima a l’horari de sortida per ruta.

2.2. Aquest bitllet és personal i intransferible. La matrícula del vehicle a transportar haurà de ser la que consta en el bitllet. El passatger sense vehicle a bord té dret a transportar l’equipatge que d’un sol viatge i per ell mateix pugui transportar de l’Estació Marítima fins a la seva acomodació dins del vaixell. Si transporta més equipatge, ha de posar-se en contacte amb una empresa de transport, servei que oferim al nostre web. Si no compleix aquests requisits, se li pot denegar l’embarcament sense possibilitat de reemborsament.

2.3. La companyia no es fa càrrec de possibles robatoris o pèrdues d’equipatge o objectes personals dels passatgers. Es recomana, als passatgers, que portin al damunt els objectes de valor.

2.4. Perquè una reclamació sigui admesa haurà d’anar acompanyada de la documentació de la reserva tot acceptant totes les condicions que hi consten pel sol fet d’haver estat utilitzat com a títol de transport.

2.5. En cas de no fer-ne ús, el passatger podrà obtenir, de la Companyia, la devolució de l’import del bitllet, i sempre que la tarifa contractada ho permeti, d’acord amb les condicions següents:

            a). Si el moment de cancel·lació es troba dins de les primeres 24 hores des de la compra/confirmació de la reserva, i falten més de 2 hores per a la sortida, es reemborsarà el 100 per cent de l’import del bitllet.  

            b). Si el moment de cancel·lació es troba passades les 24 hores des de la compra/reserva de la reserva, i la petició es presenta dins de les 168 hores abans de la sortida del vaixell, es deduirà el 10% de l’import del bitllet. 

            c). Si el moment de cancel·lació es troba passades les 24 hores des de l’alta de la reserva, i la petició es presenta entre 48 hores i 24 hores abans de la sortida del vaixell, es deduirà el 20 per cent de l’import del bitllet.

            d). No es reemborsaran els bitllets presentats per ser anul·lats amb menys de 24 hores abans de la sortida del vaixell, amb l’excepció del punt a).

2.6. Totes les tarifes i Ofertes “mini” permeten canvis de data/hora de viatge amb una penalització de 20 €/reserva més el possible increment de tarifa si n’hi hagués sempre que es faci el canvi abans de les 2 hores prèvies a la data/hora sortida del viatge contractat inicialment. La Tarifa completa i “reduïda” permeten canvis sense penalització de 20 €, però sí que hi podria haver un increment de tarifa d’una data a una altra, sempre que es facin abans de 2 hores prèvies a la data/hora sortida del viatge contractat inicialment.

2.7. Els horaris i els itineraris podran patir variacions per avaries, cas fortuït o força major. En aquests casos, la companyia adoptarà les mesures sota el seu control per posar aquestes variacions en coneixement dels passatgers afectats. En cas de necessitat motivada per les causes anteriors, el transportista es pot fer substituir per un altre transportista o fer servir altres vaixells.

2.8. En el cas que el viatge contractat no es fes per avaria, cas fortuït o força major, la Companyia assumirà la responsabilitat establerta al Reglament (UE) núm. 1177/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre els drets dels passatgers que viatgen per mar i per vies navegables i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2006/2004.

2.9. El passatger que no embarqués, per qualsevol causa aliena a la Companyia, no tindrà dret a la devolució de l’import del bitllet.

2.10. Els bitllets emesos OPEN tenen una validesa de 12 mesos des de la data d’emissió, tot i que la seva utilització està sotmesa a la reserva prèvia de plaça. La tarifa contractada es mantindrà fins al 15 de gener. Passada aquesta data, es pot tancar la tornada pagant el suplement corresponent a la pujada de tarifes de l’any.

2.11. El transport de vehicles emparats per aquest bitllet es fa d’acord amb la normativa vigent sobre la matèria i pels Convenis internacionals subscrits per Espanya.

2.12. Per a l’exercici d’accions derivades d’aquest bitllet en línies de navegació de cabotatge nacional, es respectarà la jurisdicció que resulti d’aplicar la Llei d’Enjudiciament Civil en vigor. Quan el transport marítim es faci en línies internacionals es respectarà la jurisdicció dels Tribunals que resulti de l’aplicació del conveni d’Atenes del 1974 o dels instruments que el modifiquin.

2.13. El passatger té dret a desistir de la contractació relativa al transport de passatge en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals de la formalització del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, el passatger haurà de notificar a la companyia la seva decisió de desistir del contracte emplenant el formulari de desistiment següent, que haurà d’enviar a l’adreça postal de la companyia:

B. Model de formulari de desistiment

(només ha d’emplenar i enviar aquest formulari si vol desistir del contracte)

– A l’atenció de (aquí s’haurà d’introduir el nom de l’empresari, la seva adreça completa i, si en disposa, el número de fax i l’adreça de correu electrònic):

– Mitjançant aquest document li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)

– Comanda feta el/rebuda el (*)

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si aquest formulari es presenta en paper)

– Data

(*) Ratlleu el que no escaigui.Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per la seva banda sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment: En cas de desistiment per part del passatger, la companyia li retornarà tots els pagaments rebuts del transport del passatger, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de la tria, per la seva banda, d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim 14 dies naturals a partir de la data en la qual se l’informi de la seva decisió de desistir del seu contracte. La companyia procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que va fer servir el passatger per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no es farà càrrec de cap despesa a conseqüència del reemborsament.

3. SERVEIS OFERTS. ACCÉS ALS SERVEIS

3.1. Els Serveis oferts en el Web —publicació d’informació i venda de bitllets en línia— es regiran tant pel que s’estableix en aquestes Condicions Generals com, especialment, pel que es preveu en les Condicions Particulars fixades per a cadascun d’aquests serveis.

3.2. Per poder accedir a la prestació d’alguns dels serveis oferts a través del Web, podrà lliurar, a l’Usuari, un Nom d’Usuari i una clau secreta (“Contrasenya”). El Nom d’Usuari i la Contrasenya facilitats per BALEÀRIA a l’Usuari són elements identificadors, que habiliten a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible. BALEÀRIA podrà fer, amb l’adequat preavís, modificacions en el Nom de l’Usuari o la Contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

3.3. Tots els mitjans i requisits tècnics que facin falta per accedir al Web i als serveis que s’hi ofereixen aniran a càrrec exclusivament de l’Usuari, així com qualsevol despesa o impost a la qual pugui donar lloc la prestació d’aquests serveis.

3.4.Després d’accedir-hi, i per fer ús dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides a la pantalla, emplenant, per això, les Condicions Particulars i els altres formularis fixats per a cada servei, la qual cosa suposarà la lectura i l’acceptació de totes les condicions generals fixades a les Condicions Generals d’Ús del Web, en aquestes Condicions Generals de Contractació, així com, si escau, a les Condicions Particulars que hi fossin aplicables.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR

4.1 Aquest contracte es regirà per la legislació espanyola, que hi serà aplicable en tot el que no es disposi en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Contacte

Aquest contracte es regirà per la legislació espanyola, que hi serà aplicable en tot el que no es disposi en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Ajuda o trucar al número de telèfon 96 642 86 00.