Documentació per viatjar a Algèria

Per viatjar a Algèria, per norma general, és necessari presentar el passaport i un visat segons el tipus de viatge a realitzar així com comptar amb un bitllet d'anada i un altre de tornada. Tots els països han de presentar visat excepte la majoria dels països àrabs. (Consulti amb la seva ambaixada o consolat d'Algèria més proper).

Passaport
Els ciutadans de tots els països han de presentar el passaport amb una validesa superior a sis mesos per entrar a Algèria.

Visats
Per obtenir el visat s'ha d'acudir a les respectives ambaixades o consolats d'Algèria als respectius països d'origen. La documentació per obtenir el visat és:
-    El formulari de sol·licitud de visat deguda i llegiblement emplenat i signat en dos exemplars.
-    Dues fotografies d'identitat, recents i del mateix tiratge.
-    Un segur de viatge vàlid per a tota la durada de l'estada a Algèria
-    La targeta de residència amb fotocòpia per als residents estrangers
-    El pagament dels drets de cancelleria els imports de la qual es fixen segons la durada de l'estada i la nacionalitat del sol·licitant es realitzen en efectiu. No admeten cap pagament bancari o per gir postal.

S'ha de tenir en compte que el lliurament de les sol·licituds de visat ha de fer-se personalment o a través de missatgeria en la finestreta de visats de l'Ambaixada o Consolat.

*Nota informativa
Els ciutadans espanyols hauran d'abonar un import de 60€ per a un visat de durada inferior o igual a noranta dies, i un import de 100€ per a un visat de durada superior als noranta dies. La documentació a dalt esmentada ha d'anar acompanyada d'una altra documentació, segons el tipus de visat sol·licitat ja sigui diplomàtic o de servei, negocis, treball, treball temporal, premsa, turisme, familiar, cultural, d'estudis o de trànsit.

Baleària no es fa responsable de la no acceptació de passatgers per part de qualsevol Estat Sobirà. La present recomanació manca d'efecte vinculant algun i opera com a mer avís o consell. La naviliera no resultarà responsable de cap manera ni per cap concepte dels danys o perjudicis que, tant per l'observança com per desconeixement o no atenció de la recomanació, poguessin ocasionar-se a persones o béns, no considerant aquesta recomanació títol que empari reclamació alguna en tal sentit.