CONDICIONS GENERALS D'US DEL WEB BALEARIA.COM

Títol I "Generalitats i acceptació de les condicions generals d'utilització del portal"

1. TITULARITAT DEL PORTAL

BALEÀRIA EUROLINEAS MARITIMAS, S.A. (des d'ara BALEÀRIA), amb domicili Estació Marítima s/n 03700 Dénia (Alacant) i CIF A53293213 i inscrita en el registre mercantil d'Alacant al tom 2.133 del llibre o, Foli 143, Secció 8, Full A-48549 és la titular del Web www.balearia.com, (des d'ara el Web) així com balearia.net i balearia.org, i posa aquest Web a la disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat de proporcionar informació sobre els serveis i ofertes de BALEÀRIA.

2. CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS

2.1. Les presents Condicions Generals d'Utilització del Web, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre BALEÀRIA i els usuaris del Web. Per la navegació pel web i/o per la utilització dels serveis que hi estan inclosos, vostè adquireix la condició d'Usuari. Tant la navegació i/o la utilització de qualsevol dels serveis del Web, suposen l'acceptació com a Usuari, sense cap tipus de reserva, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització, de les Condicions Generals de Contractació que si escau regeixin la prestació dels serveis oferts en el Web, així com si escau, a les Condicions Particulars que, si escau poguessin existir en relació amb la prestació dels serveis.

2.2.BALEÀRIA podrà en tot moment i sense previ avís modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació exposades en el Títol III següent, i/o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el Web amb la finalitat de que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al Web o a l'adquisició de qualssevol béns oferts en el Web. La modificació no serà eficaç fins que no hagin passat tres dies naturals des de la seva publicació.

2.3. BALEÀRIA no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que puguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al website, prevaldrà la versió impresa.

2.4. Aquesta versió en català es publica a efectes informatius. En cas de discrepàncies entre la versió catalana amb la castellana prevaldrà en qualsevol cas i sempre la versió en castellà.

Títol II "Condicions generals d'utilització del portal"

Aquestes Condicions Generals s'aplicaran tant a l'activitat promocional i de subministrament d'informació que s'efectua a través del Web com a la prestació dels serveis oferts en el Web, de tal manera que regiran en tot moment tant per a la simple navegació pel web com per a l'adquisició de béns i/o a la prestació de serveis en el marc del Web, si bé aquestes últimes activitats addicionalment, se sotmetran tant a aquestes Condicions Generals d'Ús, com a les condicions generals de contractació aplicables, i les condicions particulars, que si escau, poguessin existir.

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.1. D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, se us informa que les vostres dades seran tractades per BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A. (en endavant, BALEÀRIA), com a responsable d’aquestes.
La finalitat del tractament és la gestió de la reserva per al viatge sol·licitat. Aquest tractament està legitimat per l’execució d’un contracte de transport.

Les dades obtingudes poden ser cedides a Administracions Públiques i Forces de Seguretat de l’Estat, sempre de manera justificada i acotada a la finalitat definida prèviament, dins de la prestació de productes o serveis acordada. 

Les dades recollides es conservaran mentre hi hagi un interès mutu, així com sempre que siguin necessàries per complir la legislació vigent.
En cas de no facilitar les dades requerides, BALEÀRIA no podrà gestionar el viatge que sol·liciteu.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat a BALEÀRIA a través de l’adreça de correu electrònic lopd@balearia.com.

En cas que considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es.

 

1.2. L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Web, o proporcionades mitjançant qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del Web on se sol·licitin aquestes dades, l'Usuari serà informat -ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les esmenes oportunes en el propi formulari- del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades, excepte en la realització de reserves; en aquest cas BALEÀRIA informa des d'aquest moment a l'Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, per la qual cosa serà necessària la seva inclusió per a la formalització de la prestació dels serveis; s'hauran de proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, ja que aquestes dades són necessàries per a la formalització i prestació dels diferents serveis oferts en el Web.

1.3. L'Usuari podrà exercir, respecte a les dades recaptades en la forma prevista en l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 3/2018, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resulti pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: BALEÀRIA EUROLINEAS MARITIMAS, S.A., Departament de Màrqueting, Estació Marítima s/n 03700 Dénia (Alacant) o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@balearia.com

1.4. BALEÀRIA informa que, per a l'accés per part de l'usuari a alguna part dels continguts o serveis oferts en el Web, pot ser necessari haver emplenat els formularis d'alta, o similars, en els quals es sol·liciti a l'usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que BALEÀRIA, amb l'ànim de millorar els seus serveis, activi programes "cookies" mitjançant les quals s'obtinguin dades de l'usuari.

Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie permet que pugui contactar-se amb el nombre de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

1.5. Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions, l'Usuari consenteix expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer anteriorment referit a BALEÀRIA EUROLINEAS MARITIMAS, S.A. amb la finalitat que pugui tractar les seves dades de caràcter personal per a fer-li arribar ofertes i missatges publicitaris per qualsevol sistema, referent als seus productes i serveis. S'informa a l'Usuari que aquesta cessió tindrà lloc en l'acte de recollida de les dades personals. L'Usuari té, respecte a les dades personals aportades, els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els quals podrà fer efectius davant el titular del fitxer o qualsevol dels cessionaris en la següent adreça: Estació Marítima s/n 03700 Dénia (Alacant) en la forma prevista en l'apartat 1.3 anterior.

1.6. BALEÀRIA es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com d'acomplir la seva obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel reial decret 994/1999, de 11 de juliol.

1.7. Respecte al servei de recollida i tractament de currículums que ofereix en el Web, els informem que el seu enviament suposa la seva autorització i consentiment exprés a BALEÀRIA per a la utilització de les dades que aporti o pugui aportar en el futur per al seu tractament amb l'únic i exclusiu objecte de considerar tals dades per a qualsevol procés de selecció de personal i candidats que pugui requerir. BALEÀRIA garanteix el secret i confidencialitat de tals dades, en idèntics termes als prevists en la present condició, sent així mateix d'aplicació el previst en la aquesta respecte als usos i finalitats de les dades i l'exercici dels drets dels seus titulars.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. Tots els continguts que es mostren en el Web, i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de BALEÀRIA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Web.

2.2. En cap cas s'entendrà que es concedeix alguna llicència o s'efectua alguna renúncia, transmissió, cessió total o parcial de d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts sense la prèvia autorització expressa de BALEÀRIA o dels titulars corresponents.

3. RESPONSABILIDAD DE BALEÀRIA.

3.1. En cap cas s'entendrà que es concedeix alguna llicència o s'efectua alguna renúncia, transmissió, cessió total o parcial de d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts sense la prèvia autorització expressa de BALEÀRIA o dels titulars corresponents.

3.2. BALEÀRIA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu,: (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a BALEÀRIA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de les Reserves i que no siguin atribuïbles a BALEÀRIA; (iv) Les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut del Web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a BALEÀRIA, degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

3.3. BALEÀRIA no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Web. En particular BALEÀRIA no garanteix de cap manera que els Usuaris utilitzin el Web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.4. Dins del website poden realitzarse enllaços (links) a altres webs respecte dels quals Baleària no té control i del contingut del qual no se'n fa responsable. Tanmanteix Baleària no es farà responsable de la disponibilitat tècnica de les pàgines web a les quals l'usuari accedeixi mitjançant el seu website. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis que, en el seu cas, pugués derivar-se de l'accés a aquests continguts, així com de qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtinguda mitjançant l'ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar aquest material.

Tanmateix, Baleària no es farà responsable dels danys o perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin als drets d'altres usuaris, o de tercers, incloent els drets de Copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS DE L'USUARI

4.1. Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals d'Ús, si escau les Condicions Particulars fossin d'aplicació, així com a complir els advertiments o instruccions d'ús especials continguts en les aquestes condicions o en el Web i obrar sempre d'acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el seu normal funcionament, els béns o drets de BALEÀRIA, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

4.2. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del Web, així com en la prestació dels serveis a: (I) En el cas de registrar-se, l'Usuari s'obliga a proporcionar dades verdaderes i a mantenir-les actualitzades; (II) No introduir, emmagatzemar o difondre, en o des del Web, qualsevol informació o material que fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent; (III) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar mals en el Web, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de BALEÀRIA, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de BALEÀRIA o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (IV) a custodiar adequadament el "Nom d'Usuari" i la "Contrassenya" que li sigui facilitats per BALEÀRIA , com elements identificadors i habilitadors per a l'accés als distints serveis oferts en el Web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre que hi accedeixin tercers, assumint la responsabilitat pels mals i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut. Igualment l'usuari es compromet a comunicar a BALEÀRIA, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al "Nom d'Usuari" i/o la "Contrassenya" per un tercer; (V) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (VI) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Web o en la utilització de qualsevol dels serveis del Web, incloent la utilització si escau de contrassenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma; (VII) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de BALEÀRIA, els seus proveïdors o tercers; (VIII) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del com no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

Les comunicacions de BALEÀRIA a l'Usuari es realitzaran a mesura que a les dades aportades per aquest al registrar-se en el Web.

L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Web, i/o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISIÓ A FUR.

5.1. Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en allò que no estigui contemplat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

Títol III "Condicions per a la prestació de serveis entre BALEÀRIA i els usuaris"

1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

1.1. Aquestes condicions generals de contractació juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre BALEÀRIA EUROLINEAS MARITIMAS, S.A., amb domicili en Estació Marítima s/n 03700 Dénia (Alacant) amb C.I.F. A53293213 (d'aquí des d'ara BALEÀRIA) i els tercers (des d'ara "Usuaris") que contractin la prestació dels serveis o productes oferts a través del Web.

1.2. Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret-Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

1.3. La utilització i/o la prestació de qualssevol dels serveis del Web suposa l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Web així com, si escau, de les Condicions Particulars que regeixin l'adquisició.

1.4. BALEÀRIA informa que els tràmits per a efectuar l'adquisició de béns i/o obtenir la prestació dels serveis oferts són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com necessaris per a accedir als productes i serveis oferts en el Web.

1.5. Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per BALEÀRIA S.A. de manera que l'Usuari podrà, prèvia sol·licitud efectuada per escrit o per e-mail, sol·licitar informació referent a les operacions efectuades per ell durant els 6 mesos anteriors. Qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació haurà d'efectuar-se segons les indicacions incloses en el Web.

1.6. Els usuaris que contractin serveis mitjançant el website de BALEÀRIA manifesten ser majors d'edat (18 anys). En cas de contractació per menors d'edat, es requereix autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat.

2. CONTRACTE DE TRANSPORT

2.1. Els passatgers sense vehicle s’han de presentar a l’embarcament 60 minuts abans de la sortida del vaixell, mentre que els passatgers amb embarcament de vehicle ho han de fer 90 minuts abans. Excepte en la línia de València <> Mostaganem, que tenen obligació de presentar-se 4 hores abans de la sortida del vaixell. En cas de no disposar de les targetes d’embarcament amb anterioritat, dins d’aquests límits, la Companyia es reserva el dret de disposar lliurement de la plaça assignada al passatger o vehicle.

2.2. El present bitllet és personal i instransferible. La matrícula del vehicle a transportar haurà de ser la que figura en el bitllet. El passatger de butaca té dret a transportar fins a un màxim de 20 quilos d'equipatge personal.

2.3. La Companyia no es fa càrrec de possibles robatoris o pèrdues d’equipatge o bé objectes personals dels passatgers. Es recomana als passatgers que portin amb ells els objectes de valor.

2.4. Qualsevol reclamació, per a ser admesa, ha d’anar acompanyada del cupó del bitllet que es queda el passatger, acceptant-ne totes les condicions que figuren en aquest cupó pel sol fet d’haver estat utilitzat com a títol de transport.

2.5. El passatger podrà obtenir de la Companyia la devolució de l'import del bitllet, en cas de no fer-ne ús, d'acord amb les següents condicions:

a) Després de deduïr de la venda anticipada el 10 per cent de l'import del bitllet, si la petició és presentada 7 dies abans de la sortida del vaixell.

b) En les devolucions presentades dins de les 48 hores i abans de les 2 hores prèvies a la sortida del vaixell, es deduirà el 20 per cent de l’import del bitllet.

c) En reserves fetes en el mateix dia, es deduirà el 20 per cent de l’import del bitllet, en devolucions sol·licitades amb més de 2 hores abans de la sortida del vaixell.

c) No es reemborsaran els bitllets presentats per a ser anul·lats amb menys de 2 hores abans de la sortida del vaixell, tant si la reserva s’ha fet al mateix dia de la sortida com amb anterioritat.

2.6. En el cas de que el vaixell per al qual hagi estat despatxat aquest bitllet no efectués la travesia consignada en el mateix, per avaria, cas fortuit o força major, la Companyia no assumeix més responsabilitat que la obligació de reemborsar l'import íntegre del bitllet.

2.7. Els horaris i itineraris podran patir variacions per avaries, cas fortuit o força major. En tals casos, la companyia adoptarà les mesures raonables sota control per posar dites variacions en coneixement dels passatgers afectats. En cas de necesitat el transportista pot fer-se substituir per un altre transportista o utilitzar altres vaixells.

2.8. En cas que el vaixell pel qual ha estat despatxat aquest bitllet no efectués la travessia que té consignada, per averia, cas fortuït o força major, la Companyia no assumeix més responsabilitat que l’obligació de reemborsar l’import íntegre del bitllet.

2.9. El passatger que no embarqui, per qualsevol causa aliena a la Companyia, no tindrà dret a la devolució de l’import del bitllet.

 

2.10. Els bitllets emesos OPEN tenen una validesa d’un any des de la data d’emissió, estant supeditat el seu ús a la reserva prèvia de plaça. La tarifa contractada es mantindrà fins el 15 de gener. Passada dita data, es pot tancar la tornada pagant el suplement corresponent a la pujada de tarifes de l’any.

2.11. El passatger queda subjecte al reglament de policia i bon ordre interior, establert a bord i a càrrec del Capità.

2.12. El transport de vehicles amparats per aquest bitllet es realitza de conformitat amb la normativa vigent sobre la matèria i pels Convenis internacionals subscrits per Espanya.

2.13. Per al exercici d'accions derivades del presente bitllet en línies de navegació de cabotatge nacional, s'estarà a la jurisdicció que resulti d'aplicar la Llei d'Enjudiciament Civil en vigor. Quan el transport marítim es realitzi en línies internacionals s'estarà a la jurisdicció dels Tribunals que resulti de l'aplicació del conveni d'Atenes de 1974 i/o dels instruments que el modifiquen.

2.14. El passatger, en tots els casos, haurà de passar-se per les nostres oficines en el port a recollir la corresponent Targeta d'Embarcament UNA HORA abans de la sortida del vaixell. Per a l'embarcament de vehicles, el passatger haurà de presentar-se DUES HORES abans de la sortida del vaixell. En cas contrari, la Companyia es reserva el dret de disposar llliurement de la plaça assignada al passatger.

2.15. La pèrdua, abans del seu ús, de les targetes d’embarcament emeses implicarà el pagament equivalent a aquesta part del bitllet afectat per la pèrdua de les targetes d’embarcament. Un cop finalitzat el viatge i després de comprovar el no ús de les targetes inicials, es procedirà al reemborsament al client d’aquest concepte pagat per segona vegada.

2.16. El passatger té dret a desistir de la contractació relativa al transport de passatge en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de la celebració del contracte.

Per a poder exercir el dret de desistiment, el passatger haurà de notificar a la companyia (insertant el seu nom, l’adreça completa i, si en disposa, el seu número de telèfon, el seu número de fax i la seva adreça electrònica) la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

Per a complir el termini de desistiment, cal que la comunicació relativa a l’exercici sigui enviada abans de que acabi el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:
En cas de desistiment per part del passatger, la companyia tornarà tots els pagaments rebuts del transport, incloses les despeses de lliurament  (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament  diferent a la modalitat menys costosa i ordinaria que oferim) sense cap endarreriment i, en tot cas, amb un màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la que s’informi de la seva decisió de desistir del contracte.
La companyia procedirà a efectuar el reembossament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel passatger per a la transacció inicial, a no ser que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reembossament.

3. SERVEIS OFERTS. ACCÈS ALS SERVEIS.

3.1. Els Serveis oferts en el Web -publicació d'informació i venda de bitllets on-line- es regiran tant per allò establert en les presents Condicions Generals com, especialment, per allò previst en les Condicions Particulars fixades per a cadascun d'aquests serveis.

3.2. Per a poder accedir a la prestació d'alguns dels serveis oferts a través del Web, podrà lliurar a l'Usuari un nom d'Usuari i una clau secreta ("Contrassenya"). El Nom d'Usuari i la Contrassenya facilitats per BALEÀRIA a l'Usuari són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible. BALEÀRIA podrà efectuar, amb l'adequat avís previ, modificacions en el Nom de l'Usuari i/o contrassenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

3.3. Per a poder accedir a la prestació d'alguns dels serveis oferts a través del Web, podrà lliurar a l'Usuari un nom d'Usuari i una clau secreta ("Contrassenya"). El Nom d'Usuari i la Contrassenya facilitats per BALEÀRIA a l'Usuari són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible. BALEÀRIA podrà efectuar, amb l'adequat avís previ, modificacions en el Nom de l'Usuari i/o contrassenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

3.4. Una vegada hagi accedit, i per a procedir a la utilització dels distints serveis, l'Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en la pantalla, emplenant a aquests efectes les Condicions Particulars i altres formularis fixats per a cada servei, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals fixades en les Condicions Generals d'Ús del Web, en aquestes Condicions Generals de Contractació, així com si escau les Condicions Particulars que fossin d'aplicació.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR.

4.1. El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que se serà d'aplicació en allò que no estigui contemplat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

Contacto

La seva adreça de correu electrònic junt amb les seves dades personals formen part d'un fitxer titularitat de EUROLINEAS MARITIMAS, S.A, la finalitat de la qual és la de mantenir el contacte amb vostè. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, vostè pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu D.N.I. dirigida a EUROLINEAS MARITIMAS, S.A., Att. Responsable fitxers registrats Agencia Protección Datos, Estació Marítima s/n, CP 03700, Dénia, amb la Referència LOPD. Si té dubtes referents al procediment a seguir, pot dirigir-se a la secció Ajuda o trucar al 96-6428600.