Guia de l'embarcador

Descarrega la guia de l'embarcador

ic_download

Descarrega les condicions de càrrega

ic_download

Balears

Reserva d'espai

  • S'efectuen, generalment, a través de la Delegació del port d'origen.
  • Es requereix constància per escrit de la mateixa, per via e-mail o fax, amb un de mínim de 24 hores d'antelació.
  • Es recomana que en temporada alta (de maig a agost) es realitzin amb 72 hores d'antelació.
  • En la línia Eivissa-Formentera, el temps mínim de petició és de 48 hores.
  • El equipo de reservas les enviará respuesta con su número de localizador o alternativa a su petición.

Prèvia sol·licitud li podem enviar factura proforma (Consulti els e-mail - fax del Departament de Càrrega en Delegacions).

 

Presentació a embarcament - documentació

Per emplenar la documentació d'embarcament i retirar les targetes d'embarcament, es requereix que el conductor es presenti a les nostres instal·lacions (consulteu plànol de les nostres instal·lacions a cada port) com a mínim amb:

  • Una hora i mitja d'antelació a l'horari oficial de sortida del vaixell.
  • En la línia Eivissa - Formentera han de presentar-se amb 3 hores d'antelació.

La matrícula i les dades del vehicle a embarcar hauran de coincidir amb la que figura en la documentació d'embarcament. Hauran d'aportar fitxa tècnica del vehicle a requeriment del nostre personal.

Es demanarà el DNI o passaport al conductor i / o operari autoritzat per l'empresa per tal d'identificar-lo i emetre la targeta d'embarcament.

Les targetes d'embarcament, tant en el viatge d'anada com en el de tornada tenen caràcter personal i intransferible. No es permet l'embarcament d'acompanyants de càrrega menors de 18 anys.

Descarrega la guia de l'embarcador

ic_download

Descarrega les condicions de càrrega

ic_download

Equipos frigoríficos y manipulados

Els equips frigorífics s'han de presentar amb hora i mitja d'antelació a l'horari oficial de sortida de vaixell, per garantir la seva connexió i embarcament.

Es imprescindible que aporten el cable de conexión, y que el equipo se encuentre en condiciones para ser conectado.

Els vehicles que requereixen manipulació, enganxament o desenganxament, hauran posicionar-se en els llocs predeterminats per a l'operació, consulteu el temps i lloc al port d'origen.

Hauran de seguir les indicacions tant del personal d'operacions, com del vaixell, per garantir l'embarcament dels seus vehicles.

De no seguir aquestes instruccions no podem garantir l'embarcament dels seus vehicles. Així mateix, mitja hora abans de la sortida oficial del vaixell, de no haver complert els tràmits d'embarcament o la presentació en moll, Baleària podrà disposar de l'espai del seu vehicle en el vaixell.

Preguem col·laboració als transportistes per ser presents a l'arribada del vaixell, per així poder RETIRAR i EMBARCAR seus vehicles, tot i que no viatgin al vaixell.

Accés a vaixell i terminals o àrees d'operacions

L'accés als Vaixells, Terminals, i àrees de pre-embarcament, embarcament i desembarcament està restringit a les persones identificades prèviament en els controls d'accés de les mateixes.

L'Autoritat Portuària, Cossos de seguretat de l'Estat i personal de Baleària, poden sol·licitar la seva identificació en aquestes zones.

El personal que acceda a las mismas debe llevar identificación de la empresa o disponer de tarjeta de embarque.

En tot moment portaran el seu EPI (equip de protecció de seguretat altament visible).

Deberán circular o acceder por las áreas delimitadas y habilitadas a tal fin, evitando situarse en las áreas de operaciones.

Embarcaments especials - Despatxos de duana

Consulteu condicions especials per al transport d'animals vius o mercaderies ADR. En el cas que el seu embarcament requereixi despatx de duanes, previ a l'embarcament, cal tramitar el despatx a través d'un agent de duanes.

La documentación del mismo se nos debe aportar con, al menos 24 h de antelación para su notificación y documentación ante las autoridades y el correcto levante de su mercancía.